Budi istinski  svoj i imaj poverenja u svoje unutrašnje ja

                                                                                                                         Fric Perls

  U početku se ovaj pravac zvao Terapija koncentracije i mislio je da je koncentracija najefikasnije sredstvo u lečenju neurotičnih i paraniodnih poremećaja…Kvalitetan život je utemeljen na svesnosti osobe o svom životu i ponašanju, a ljudi su sposobni da budu svesni svojih senzacija, misli, emocija i opažaja. Sposobni su da kroz samosvest biraju i budu odgovorni za svoje izbore.

PRIRODNI RESURSI

   Geštalt terapeuti veruju da ljudi potencijalno imaju sve neophodne sposobnosti da reše svoje probleme i da se suoče sa teškoćama. Ljudi se ponekad zaglave i potrebna ime je pomoć. Ovo je humanistička-egzistencijalna terapija koja veruje da su ljudi rodjeni sa resursima i sposobnošću da budu u dobrom kontaktu sa drugima, a trapeut je tu  da vam pomogne da jasnije sagledate situaciju, da saznate kako vi učestvujete u tome i da eksperimentišete sa pronalaženjem novih rešenja.

    Čovek ima sposobnost simbolizacije svih vidova svojih doživljaja. Simbolizacija predstavlja suštinu mentalnog života, pomoću nje se pamte prošla iskustva, predvidjaju budući doživljaji, vrše promene u sadašnjosti i odredjuje njihovo značenje….

KONTAKT SA DRUGIMA

   Ovaj pravac favorizuje autentični kontakt sa drugima, dijaloški odnos i kreativno prilagodjavanje  organizma celini kao i svesnost o reakcijama koje se ponavljaju i navikama koje nam nisu više od koristi i koje možemo da promenimo. On ističe naše procese blokiranja ili prekidanja normalnog ciklusa i otkriva naša izbegavanja, strahove i ukočenosti kao i naše iluzije. Zdravlje u geštalt terapiji karakterišu aktivnost, svesnost, izbor i autentičnost, dok nezdrava stanja odlikuju zastoji, otpori, rigidnost i kontrola uz često prisutnu anksioznost.

GEŠTALT -FORMA-OBLIK

Cilj ovog metoda je  ,, postići ponovo osećaj sebe,, Sama reč Geštalt  označava celinu, formu, uobličavanje i sama promena unutar celine, nije isto što i taj isti deo kada je izdvojen sam ili uključen u neku drugu celinu-jer taj deo poprima odredjene osobine koje proizlaze iz mesta i njegove uloge u različitim sistemima… zato je celina  veća od zbira njenih delova…geštalt pristup je holistički i obuhvata celokupno životno iskustvo osobe (fizičko, psihološko, emocionalno, interpersonalno, duhovno).

     Geštalt na originalan način uklapa i kombinuje skup raznolikih verbalnih i neverbalnih metoda i tehnika: budjenje  čula, rad na energiji, disanje, telo i glas, izražavanje emocija, rad na snovima, sanjarenju….stvaralaštvo…Tehnike u geštaltu: prazna stolica, dijalog, pojačavanje, odigravanje…

   U geštaltu se razvija ujedinjujuća perspektiva ljudskog bića kojom se istovremeno integrišu čulne, afektivne, intelektualne, socijalne i spiritualne dimenzije – čime se omogućava globalno iskustvo u kojem ,,telo može da priča,, a ,,reči da se otelotvore,,

CILJ TERAPIJSKOG RADA

    Geštalt terapija nema za cilj da objasni poreklo naših teškoća, nego teži da eksperimentiše sa novim načinima njihovog rešavanja. Svako je odgovoran za sopstvene izbore i sopstvena izbegavanja i svako radi prema svom ritmu, na nivou koji mu odgovara.

Misaoni talasi čine mozaik mog života

Terapijski rad se sastoji u traganju za novim ličnim iskustvom i drugačijom razradom ličnog načina opažanja i mentalnog predstavljanja stvarnosti. Nijedan terapijski postupak nema za cilj da promeni spoljnu situaciju, da promeni stvari, ljude, dogadjaje, radi se na menjanju klijentovog unutrašnjeg opažanja stvari, njihovih odnosa i mogućih značenja.

   Geštalt terapija nas podstiče da bolje upoznamo sami sebe i da sebe prihvatimo onakvima kakvi jesmo. U geštaltu se izbegava reč ,,pacijent,, jer ova reč podseća na pasivnost čoveka naspram lekarskih preporuka,  uporebljava se reč klijent kao neko ko traži nešto za sebe, neko ko je slobodan i odgovoran za svoje izbore.

Изборник